You are currently viewing Khóa học Era Elite Leadership Training

Khóa học Era Elite Leadership Training

  • Post category:Tin Tức

Ghi lại những hình ảnh ý nghĩa của Khóa học ERA ELITE LEADERSHIP TRAINING.

Các Speakers là những Leaders nhiều kinh nghiệm thực tế đã nhiệt tình chia sẻ và truyền đạt kiến thức cho các thành viên trong team.

Các thành viên tham dự đầy đủ sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học của Elite Division.

Chia sẻ thông tin này: